รูปแบบการทำงานโดยจัดเป็น Node 9 Node แต่ละ Node จะมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทำหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน การติดต่อประสานงาน สามารถประสานผ่านบุคลากรประจำ Node ต่าง ๆ ร่วมกับพื้นที่ทุกจังหวัด (ประสานผ่านสำนักงานจังหวัด)

ลำดับ

Node

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันการศึกษา
บุคลากร

1

กลุ่มทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
•  ด้านการเกษตร

– พลังงานเขียว
- เกษตรอินทรีย์ 

1.2 ด้านการจัดการน้ำ และ น้ำเสีย
1.3 ด้านการจัดการขยะ/ของเสีย
1.4 มลภาวะทางอากาศและเสียง

ม.เกษตรศาสตร์ ว.กำแพงแสน, ม.มหิดล
ม.เกษตรศาสตร์ ว.กำแพงแสน

มจธ.
ม.มหิดล, มจธ.
มจธ.

อ.ประสงค์ และ อ.ฐิติยา
อ.ประสงค์ และ อ.ฐิติยา

อ.นราพร และอ.จารุรัตน์
ดร.สิรินธรเทพ
ดร.วินัย

2

การพัฒนาศักยภาพด้านคนและองค์กรชุมชน

ม.ศิลปากร,
ม.มหิดล

อ.ชำนาญ,
กลุ่ม Trans-Team

3

การส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อจัดการเชิงพื้นที่

มจธ., ม.มหิดล, ม.ศิลปากร, ม.เกษตร ว.กำแพงแสน
(ฐานข้อมูล CDIS จ.กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณฯ นครปฐม)

4

การสื่อสารและผลักดันเชิงนโยบาย

ม.มหิดล

กลุ่ม Trans-Team

5

การพัฒนาการศึกษา

มรภ.กาญจนบุรี

อ.ศิริกุล

6

การพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุข

ม.มหิดล

ดร.วีระพงศ์

7

สวัสดิการสังคม

วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล มรภ.นครปฐม

8

การพัฒนาแรงงานและการมีงานทำ

ม.ศิลปากร,
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เพชรบุรี

อ.ชำนาญ

9

การวิจัยและการประเมินผล

ม.มหิดล,

มจธ.

อ.วีระพงศ์, อ.วิรัตน์ และ อ.ฉัตรเฉลิม,
ดร.อรนุช