สถาบันการศึกษา

จังหวัด

ประธาน
รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
นายขาว ดำสี อุตสาหกรรม จ.ราชบุรี

จังหวัด

จำนวนโครงการ

ผู้ประสานงาน

โครงการ

สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมพัฒนาโครงการ

นครปฐม

7

คุณทวีศักดิ์
034-3400034

1. โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (สุกร) ขนาด 50-100 ตัว
2. โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (สุกร) ขนาด 2000-300 ตัว

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
4. โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการนักท่องเที่ยวของอำเภอพุทธมณฑล
5. โครงการพัฒนานักการตลาดสินค้า OTOP
6. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP
7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล

Cluster 1 ม.เกษตรศาสตร์
Cluster 1 ม.เกษตรศาสตร์
ม.มหิดล
Cluster 1 ม.เกษตรศาสตร์
Cluster 3

การบริหารจัดการ Cluster 3
การบริหารจัดการ Cluster 3
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ Cluster 1

สุพรรณบุรี

8

คุณอำนาจ
035-535376

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและ
สนับสนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว
3. โครงการก่อสร้างและดำเนินงานโรงปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็กนำร่อง
4. โครงการแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรม (ปี 2549)
5. โครงการพัฒนาสินค้า OTOP (ปี 2549)
6. โครงการรถตัดอ้อย
7. โครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพข้าวสารด้วยเทคนิคการย้อมสีและกล่อน (ปี 2549)
8. โครงการหมู่บ้าน OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Cluster 1 ม.เกษตรศาสตร์

Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1 และ 5
Cluster 1
Cluster 2 และ 3

ประจวบฯ

2

คุณวิรัตน์
032-611560

1. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยแปรรูปผลมะพร้าว (ปี 2547)

1.1 การพัฒนาเครื่องผลิตถ่านกัมมันต์
1.2 การแปรรูปผลมะพร้าว การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขุยมะพร้าว (ปี 2549)
1.3 เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (ปี 2549)

 

2. โครงการพัฒนาสินค้า OTOP (พัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์)

 

Cluster 1
Cluster 1
Cluster 1

Cluster 2

สมุทรสาคร

5

คุณจันทร์จรี
034-411251
034-411012

1. โครงการพัฒนา 5 ส สู่โรงงาน (ปี 2549)
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้เป็นระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว
3. โครงการติดตามประเมินสิ่งแวดล้อม (ปี 2549)
4. โครงการ OTOP มาตรฐานชุมชน
5. โครงการแปรรูปอาหารทะเลเบื้องต้น
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 1

ราชบุรี

10

คุณวิศรุต
032-337890

1. โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร ออกแบบบรรจุ
2. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
3. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบการชุมชนและ SME (ปี 2549)
4. โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ( OTOP)( ปี 2549)
5. โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าภูมิปัญญา ( OTOP) จ.ราชบุรีไปสู่ตลาดภายในประเทศ 4 ภาค (ปี 2549)
6. โครงการเจรจาการค้าและขยายตลาดสินค้าหัตถอุตสาหกรรมและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศ (ปี 2549)
7. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเผาปูนขาวราชบุรี
8. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถยนต์ราชบุรี
9. โครงการสร้างโรงงานต้นแบบโรงฆ่าสัตว์
10. โครงการสร้างโรงงานต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 1

เพชรบุรี

5

คุณอำพัน
032-411645

1. โครงการ Road Show OTOP ส่งเสริมการขายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. โครงการพัฒนาขนมหวานเมืองเพชรสู่ตลาดสากล
3.โครงการการทำบรรจุภัณฑ์ OTOP
4. โครงการ Clean Technology (ปี 2549)
5. โครงการตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่ม (ปี 2549)
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 1

กาญจนบุรี

1

คุณสุนันท์
034-622791

1. โครงการสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าและบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

1.1 โครงการ Road Show OTOP เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า OTOP
1.2 โครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
1.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดาวรุ่ง

 

Cluster 4

สมุทรสงคราม

3

คุณอุบล
034-711997

1. โครงการเส้นทาง OTOP สู่ 5 ดาว
2. โครงการ e-Commerce
3. โครงการหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ (ปี 2549)
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 4