การบริหารงานของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

การบริหารงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง นั้น ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 63/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 และคำสั่งโครงการเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนล่างที่ 2/2549 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลาง ตอนล่าง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ดังนี้

1.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองประธานกรรมการ
3.ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับอุดมศึกษา กรรมการ
4.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการ
5.รองอธิการบดีดูแลฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการ
6.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรรมการ
7.ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยอเชียอาคเนย์ กรรมการ
9.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรรมการ
10.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการ
11.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ
12.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการ
13.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
14.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม กรรมการ
15.ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ
16.หัวหน้าวางแผนและพัฒนา/หัวหน้าวิจัยและตำรา วิทยาลัยทองสุข กรรมการ
17.หัวหน้ากองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรรมการ
18.หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรรมการ
19.หัวหน้างานส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี กรรมการ
20.เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการ
21.นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขานุการ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานโครงการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรรับเป็นสถาบันแม่ข่ายในการประสานงานให้กับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเครือข่ายฯ และมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เป็นต้นมาตั้งอยู่เลขที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 โทรศัพท์ 034-255808 โทรสาร 034-219013