คณะอนุกรรมการเครีอข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

สถาบัน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย

รายชื่อ

ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

untitled

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

(ประธานเครือข่ายฯ)

ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ ดร..อรรณพ นพรัตน์

รองประธานอนุกรมการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร berlin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์

รองประธานอนุกรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วราภา มหากาญจนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วราภา มหากาญจนกุล

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ  อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสยาม

ศาสตราจารย์.ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล อนุกรรมการมหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

อาจารย์.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

 อนุกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ทรงเกียรติ_จอมบึง2อาจารย์.ทรงเกียรติ อิงคามระธร

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

อาจารย์วีรชัย คำธร

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พนอเนื่อง_บ้านสมเด็จ 2รองศาสตราจารย์.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์.อภินันต์ อันทวีสิน

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกอบ_มทรพระนคร2อาจารย์ ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อาจารย์ ดร.อุดม  สมบูรณ์ผล

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 อาจารย์ ดร.อภิเทพ  แซ่โคว้

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

พระมหาฉัตรชัย สุฉตตชโย ม ผศ.ดร.

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นวลใย วัฒนกูล

อาจารย์.นวลใย  วัฒนกุล

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ฐิติพร กรัยวิเชียร

อาจารย์.ฐิติพร  กรัยวิเชียร

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ณัฐ_มเอเชีย2ผศ.ณัฐ จันท์ครบ

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วิทยาลัยแสงธรรม

ศรัญญู_แสงธรรม2อาจารย์ศรัญญู  พงศ์ประเสริฐ

อนุกรรมการ วิทยาลัยแสงธรรม

วิทยาลัยทองสุข

สุชบา_วทองสุข2อาจารย์.สุชบา วสุนันต์

 อนุกรรมการ วิทยาลัยทองสุข

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สมพงษ์ สุเมธกชกร

อาจารย์.สมพงษ์ สุเมธกชกร

อนุกรรมการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

คัทลียา_วเทคดนสยาม

อาจารย์ ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชย

อนุกรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

อาจารย์มนัญชยา  เรืองวงศ์โรจน์

 อนุกรรมการ วิทยาลัยชุมนสมุทรสาคร