คณะอนุกรรมการเครีอข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

สถาบัน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย

รายชื่อ

ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ. ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

(ประธานเครือข่ายฯ)

ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ ดร..อรรณพ นพรัตน์

รองประธานอนุกรมการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วราภา มหากาญจนกุล

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.แพทย์หญิง รวงผึ้ง สุทเธนทร์

 อนุกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสยาม

ศ.ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล อนุกรรมการมหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

อ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

 อนุกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร

อ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

พรศิริ  กองนวล

นางสาวพรศิริ กองนวล

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล

อ.ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ.อภินันต์ อันทวีสิน

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผศ.ดร.วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อาจารย์ ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 อาจารย์ ดร.อภิเทพ  แซ่โคว้

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์

อ.วสิฐพัชร์  วาฤทธิ์

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นวลใย วัฒนกูล

อ.นวลใย  วัฒนกุล

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ฐิติพร กรัยวิเชียร

อ.ฐิติพร  กรัยวิเชียร

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ จันท์ครบ

ผศ.ณัฐ จันท์ครบ

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วิทยาลัยแสงธรรม

อาจารย์ศรัญญู  พงศ์ประเสริฐ

อนุกรรมการวิทยาลัยแสงธรรม

วิทยาลัยทองสุข

สุชบา วสุนันท์

อ.สุชบา วสุนันต์

 อนุกรรมการวิทยาลัยทองสุข

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สมพงษ์ สุเมธกชกร

อ.สมพงษ์ สุเมธกชกร

อนุกรรมการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

นางสาวคัทลียา ฤกษ์พิไชย

อนุกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ประภัสสร นิ่มพินิจ

อ.ประภัสสร นิ่มพินิจ

 อนุกรรมการวิทยาลัยชุมนสมุทรสาคร