งบประมาณ

เกณฑ์การตั้งงบประมาณ

 1. ค่าสมนาคุณ
 2. ค่าสมนาคุณหัวหน้าโครงการ นักวิจัย นักวิจัยร่วม ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรวมโครงการ (เฉพาะงบดำเนินการ) ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
 3. ค่าจ้าง
  ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล พิจารณาตามวุฒิที่ได้รับตามอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กำหนด
 4. ค่าตอบแทน
  ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้ใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ระบุรายละเอียดจำนวนคน, จำนวนวัน)
 5. ค่าวัสดุ
  ให้ขอได้เท่าที่คาดว่าจะใช้จ่ายจริง
 6. ค่าใช้สอย
  อันได้แก่ ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักให้ใช้อัตราตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ระบุจำนวนคน, จำนวนวัน, อัตราเบี้ยเลี้ยง)
 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหรือสัมมนา
  ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อใช้ในการวิจัย หรือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย หรือเพื่อใช้ในการเผยแพร่สู่ประชาชน ให้ใช้อัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชองส่วนราชการ (ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง วงเงินเท่าไหร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ระบุจำนวนวิทยากร จำนวนวัน/คน อัตราค่าตอบแทน/วัน/คน)
 8. ในกรณีค่าครุภัณฑ์
  ไม่สนับสนุนให้จัดซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่กรณีที่จำเป็น ซึ่งจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการบริการเครือข่าย พิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่หัวหน้าโครงการสังกัด หรือมอบให้องค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นและ ความเหมาะสมทั้งนี้ งบประมาณของแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัย และอยู่ในกรอบงบประมาณที่เครือข่ายฯ ได้รับจัดสรร

แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ …………………..

 1. สอดคล้องกับขอบข่ายที่จะได้รับความสนับสนุนหรือไม่ และอยู่ในหัวข้อใด
  1. ชุดโครงการเฉพาะเครือข่าย
  2. โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อการส่งออก
  3. โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 2. เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการระหว่างสถาบัน หรือ ภายในมหาวิทยาลัย
 3. โจทย์วิจัย ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดโจทย์วิจัยหรือโจทย์มาจากนักวิจัยเอง
 4. โครงการสะท้อนความต้องการของชุมชนหรือไม่
 5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยหรือไม่
 6. งบประมาณที่ตกถึงชุมชน มีสัดส่วนประมาณเท่าใดของงบประมาณดำเนินการโครงการ
 7. โครงการเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่
 8. ความน่าจะเป็นที่จะเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานที่ขอทุน
 9. ความมี Feasibility ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น Competitive, Advantage, Value added, Productivity และผลกระทบทางสังคม มากน้อยเพียงใด
 10. โครงการได้แสดง Output, Process, Outcome และ Impact หรือไม่ อย่างไร เพียงใด
 11. ลักษณะโครงการเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ แสดงนวัตกรรมอย่างชัดเจน และ/หรือ ต่อยอดงานเดิมของมหาวิทยาลัย ต่อยอดเทคโนโลยีของชุมชน หรือไม่
 12. ความเหมาะสมของงบประมาณ
 13. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการ
 14. อื่นๆ

การพิจารณาจะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมีแนวทาง ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ส่งข้อเสนอโครงการมาที่ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-255808 โทรสาร 034-219013
  1. คณะอนุกรรมการเครือข่าย ประชุมร่วมกับ คณะที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยจัดแบ่งการพิจารณาตามชุดโครงการ และให้ความสำคัญกับโครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาอาจมีการติดต่อหัวหน้าโครงการเพื่อเสนอขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนของโครงการ
  2. แจ้งผลการพิจารณาโครงการให้กับหัวหน้าโครงการหรือสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย
  3. นำเสนอโครงการซึ่งผ่านการพิจารณาให้กับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)เพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
  4. โครงการซึ่งได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ซึ่งเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละชุดโครงการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน