เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

E-mail : thaiwest.su@gmail.com

เบอรโทรศัพท์   061-6284101
โทรสาร  034 255808