เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

E-mail : thaiwest.su@gmail.com

เบอรโทรศัพท์   034 -254066
โทรสาร  034 255808