ปรัชญาและเป้าหมาย

ปรัชญาการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่างได้กำหนดไว้ดังนี้

 1. มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาตามความต้องการของชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
 2. โดยพิจารณาจากบริบทของสังคม วิถีชีวิต ทรัพยากรในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับแผ ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
 3. วิธีการแก้ไขปัญหานั้นด้วยกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยเน้นรูปแบบ ของการมีส่วนร่วมของพันธมิตร (Alliance) และการทำงานร่วมกับชุมชน

เป้าหมาย

เพื่อนำกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัยในระยะสั้นประกอบด้วย 5 ชุดโครงการคือ

 1. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าว
 2. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม
 3. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
 4. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตถกรรม
 5. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหาร

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ (ฝั่งธนบุรี) สมุทรปราการ

สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยุอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ปัจจุบันเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างมีสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ จำนวน 30 สถาบัน ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 16. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 17. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
 18. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 19. มหาวิทยาลัยสยาม
 20. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 21. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 22. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 23. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 24. วิทยาลัยแสงธรรม
 25. วิทยาลัยเซนต์เทราซา-อินติ
 26. วิทยาลัยทองสุข
 27. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 28. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 29. สถาบันอาศรมศิลป์
 30. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร