รายชื่อสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
11. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13. มหาวิทยาลัยมหิดล
14. มหาวิทยาลัยสยาม
15. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
16. มหาวิทยาลัยธนบุรี
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
19. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
20. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
21. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
23. วิทยาลัยแสงธรรม
24. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
25. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
26. วิทยาลัยทองสุข
27. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์
28. วิทยาลัยเซนต์เทราซา-อินติ
29. สถาบันอาศรมศิลป์
30. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เครือข่ายอุดมศึกษาภาค : ภาคกลางตอนล่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : (034) 254 – 066   โทรสาร : (034) 255 – 0808
Website: www.thaiwest.su.ac.th   e-mail  thaiwest.su@gmail.com