หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

โดยการประสานงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง

กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายบริหารวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  เป็นเครือข่ายการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและจัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกจำนวน 30 สถาบัน โดยบุคลากรที่เสนอโครงการวิจัยต้องเป็นบุคลากรสังกัดสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายฯ  ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 16. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 17. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
 18. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 19. มหาวิทยาลัยสยาม
 20. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 21. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 22. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 23. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 24. วิทยาลัยแสงธรรม
 25. วิทยาลัยเซนต์เทราซา-อินติ
 26. วิทยาลัยทองสุข
 27. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 28. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 29. สถาบันอาศรมศิลป์
 30. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เป้าหมาย

เพื่อนำกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย บูรณาการให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบด้วย 5 ชุดโครงการคือ

 1. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าว
 2. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม
 3. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
 4. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตกรรม
 5. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหาร

พื้นที่เป้าหมาย

ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อกำหนดการเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ ………………

ลักษณะโครงการ

 1. เป็นโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 2. เป็นโครงการที่เกิดจากโจทย์หรือความต้องการของพื้นที่ ชุมชน เป็นสำคัญ
 3. มีชุมชนหรือองค์กรในพื้นที่เป็นผู้ร่วมดำเนินงาน หรือร่วมให้งบประมาณ เพื่อมีผลต่อความยั่งยืน
 4. เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินงานระหว่างสถาบัน หรือ ร่วมหน่วยงานในสถาบันเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา และระบบคิดเชิงบูรณาการ
 5. เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 5 ชุดโครงการ