สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรมประจำปี 2559  ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ wwwpriv.nrct.go.th  และสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. 02 5612445  ต่อ 459