ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์

“ มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม สู่ชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ”

เป้าประสงค์

  • พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อการบริโภคและส่งออก
  • เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชายแดนตะวันตกและนานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

  • พัฒนาระบบการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
  • ศูนย์เครือข่ายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการผลิต
    สินค้า เกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
  • เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ
  • เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

  • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ และความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์จังหวัด