จังหวัดกาญจนบุรี

 

เว็บไชต์จังหวัด : http://www.kanchanaburi.go.th

สภาพทั่วไป

 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 129 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 19,483.148 ตร.กม.หรือ 12,176,976 ไร่
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี
   ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนม่าร์
 2. แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

  kanchanaburi

 3. ลักษณะทางการปกครอง
  จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล และ 921 หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 27 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 95 แห่ง
 4. ประชากร

  จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 801,006 คน รายได้ประชากร 65,434 บาท/ปี/คน

 5. คำขวัญของจังหวัด
  “ แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ”
 6. สินค้า OTOP
  ผลิตภัณฑ์จากนิล
 7. วิสัยทัศน์ของจังหวัดกาญจนบุรี
  “ มุ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เสริมสร้างการเรียนรู้สู่ปัญญา พัฒนาการค้าต่างแดน ”
 8. เป้าประสงค์ของจังหวัด
  1. เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยว
  2. ประชาชนมีเศรษฐกิจและรายได้เพิ่มขึ้น
  3. เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาสังคม
  4. ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
  5. เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
  6. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม

  ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  • ส่งเสริมให้ท้องถิ่นพัฒนาการท่องเที่ยว
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการเกษตร
  • ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการละเมิดทางกฎหมายและศีลธรรม
  • ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมการค้าชายแดนและเปิดประตูการค้าสู่นานาชาติด้านตะวันตก
  • การพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืนโดยยึดพื้นที่เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด

 1. หนึ่งท้องถิ่น หนึ่งที่เที่ยว
 2. หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 3. การพัฒนาการเกษตรครบวงจร
 4. จัดระเบียบการใช้ที่ดินของรัฐและส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. ใช้มาตรการทางสังคมและธรรมะสนับสนุนมาตรการทางกฎหมายเพื่อเอาชนะอธรรม
 6. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 7. พัฒนาช่องทางการค้าต่างแดน
 8. การพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน