จังหวัดนครปฐม

 

เว็บไชต์จังหวัด : http://www.nakhonpathom.go.th

สภาพทั่วไป

 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • จังหวัด นครปฐม ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 56 กม . มี เนื้อที่ประมาณ 2,168.327 ตร . กม . หรือประมาณ 1,355,204 ไร่
  • มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 2. แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

  nakornpathom

 3. ลักษณะทางการปกครอง
  จังหวัด นครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 106 ตำบล และ 929 หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 15 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 102 แห่ง
 4. ประชากร

  จังหวัด นครปฐม มีประชากรรวมทั้งสิ้น 801,956 คน รายได้ประชากร 80,099 บาท / ปี / คน

 5. คำขวัญของจังหวัด
  “ ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน
  สนามจันทร์งามล้น พุทธมนฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า ”
 6. สินค้า OTOP
  ตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย
 7. วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครปฐม
  “ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ ”
 8. เป้าประสงค์ของจังหวัด
  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อการบริโภคและส่งออก เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว
  ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  • เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด

 1. พัฒนาระบบการผลิตในการเสริมสร้างความปลอดภัยเกษตรอุตสาหกรรม
 2. สร้างเครือข่ายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ และการรักษาความปลอดภัย
 4. การประชาสัมพันธ์และการตลาด