จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เว็บไชต์จังหวัด : http://www.prachuapkhirikhan.go.th

สภาพทั่วไป

 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 323 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตร.กม. หรือ ประมาณ 3,979,762 ไร่
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี
   ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนม่าร์
 2. แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

  prachuab

 3. ลักษณะทางการปกครอง
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 48 ตำบล และ 427 หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 15 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 45 แห่ง
 4. ประชากร
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น488,477 คน รายได้ประชากร 64,278 บาท/ปี/คน
 5. คำขวัญของจังหวัด
  “ เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวย สด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ ”
 6. สินค้า OTOP
  กล่องที่ระลึก (หัตถกรรมกระดาษใบสับปะรด)
 7. วิสัยทัศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  “เป็นเมืองหลวงการผลิตและแปรรูปสับปะรดส่งออก เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็ก
  ที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองตลาดภายในของประเทศ และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว
  และสุขภาพ”
 8. เป้าประสงค์ของจังหวัด
  1. เพิ่มรายได้จากการผลิตและแปรรูปสับปะรดที่ได้มาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด
  2. ขยายปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น และเพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมเหล็ก
  3. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
  4. ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง

  ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  • พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสับปะรดที่ได้มาตรฐานในการส่งออก
  • การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของอุตสาหกรรมหล็กและการค้าระหว่างประเทศ
  • ทำประจวบคีรีขันธ์ให้เหมาะแก่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ
  • พัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมือง

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด

 1. ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสับปะรดให้ได้มาตรฐาน
 2. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการค้าสับปะรดและสับปะรดแปรรูป
 3. สร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กและการค้าระหว่างประเทศ
 4. ส่งเสริมการขยายกำลังการผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก
 5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้มาตรฐานโลก
 6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีความพร้อม เป็นที่รู้จักและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
 7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหานิเวศ
 8. การเร่งการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง