จังหวัดราชบุรี

เว็บไชต์จังหวัด : http://www.ratchaburi.go.th

สภาพทั่วไป

 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 100 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 5,190.462 ตร.ก.ม. หรือประมาณ 3,247,789 ไร่
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม
   ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนม่าร์
 2. แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

  ratchaburi

 3. ลักษณะทางการปกครอง
  จังหวัดราชบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ111 ตำบล และ 957 หมู่บ้าน มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 93 แห่ง
 4. ประชากร

  จังหวัดราชบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 830,436 คน รายได้ประชากร 69,642 บาท/ปี/คน

 5. คำขวัญของจังหวัด
  “ คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี ”
 6. สินค้า OTOP
  ผ้าซิ่นตีนจก
 7. วิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี
  “ สร้างผลผลิตสู่สากล สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิต ”
 8. เป้าประสงค์ของจังหวัด
  1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี
  2. เพิ่มผลผลิตและยอดขายสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยร้อยละ 8 ต่อปี
  3. เพิ่มรายได้จากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
  4. เพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร้อยละ 10 ต่อปี
  5. เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า ร้อยละ 6 ต่อปี

  ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  • ราชบุรีเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษ
  • พัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าออก
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน
  • พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้านตะวันตก

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด

 1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและปลอดภัย จากสารพิษ
 2. เพิ่มผลผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
 3. พัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
 5. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งออก
 6. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. พัฒนาระบบการตลาดสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP)
 8. ฟื้นฟูสภาพแม่น้ำแม่กลองและแหล่งน้ำอื่นให้เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 9. พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Tourism Product) ในรูปของเส้นทางหรือกลุ่มสนใจ
 10. ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน