จังหวัดสมุทรสงคราม

เว็บไชต์จังหวัด : http://www.samutsongkhram.go.th

สภาพทั่วไป

 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 65 กม. มี เนื้อที่ประมาณ 416.707 ตร.กม. หรือประมาณ 260,440 ไร่
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร
   ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย และจังหวัดเพชรบุรี
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 2. แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

  samutsongkram

 3. ลักษณะทางการปกครอง
  จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 36 ตำบล และ 284 หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 5 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 33 แห่ง
 4. ประชากร
  จังหวัดสมุทรสงคราม มีประชากรรวมทั้งสิ้น 204,235 คน รายได้ประชากร 42,817 บาท/ปี/คน
 5. คำขวัญของจังหวัด
  “ เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.๒
  แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ”
 6. สินค้า OTOP
  อาหารทะเลแปรรูป (ปลาหยอง)
 7. วิสัยทัศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  “เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลำคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด”
 8. เป้าประสงค์ของจังหวัด
  1. รายได้จากภาคประมงและเกษตรเพิ่มขึ้น 1.5%
  2. อาหารทะเลและผลไม้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จากจำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบ
  3. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละ 3%
  4. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละ 1.5%
  5. อัตราการว่างงานของประชากรวันแรงงานไม่เกิน 1%
  6. ชาวสมุทรสงครามพึงพอใจต่อการซื้อของกินของใช้ที่ผลิตในจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
  7. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมลดลงปีละ 10%
  8. ครัวเรือนยากจนร้อยละ 0 ในปี 2547

  ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  • การพัฒนาและส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองอาหารทะเลและผลไม้ปลอดสารพิษ
  • การพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลำคลอง
  • การปลุกจิตสำนึกให้ชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถิ่นกำเนิด

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด

 1. การควบคุมและยกระดับภาคการประมงให้ได้มาตรฐานและปลอดสารพิษ
 2. การควบคุมและยกระดับการผลิตผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ
 3. พัฒนาและยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางประมงและเกษตร
 4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
 5. พัฒนาการท่องเที่ยวทางลำคลอง
 6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
 7. การเพิ่มขีดความสามารถของภาคบริการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มรายได้
 8. การฟื้นฟูและอนุรักษ์สมดุลของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 9. การกำหนดผังเมืองโดยการกำหนดและควบคุมประเภทและพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม
 10. การปลุกจิตสำนึกให้รักและสนับสนุนความเจริญของถิ่นกำเนิด
 11. ส่งเสริมการมีงานทำและเพิ่มรายได้และการแก้ไขปัญหาความยากจน
 12. การส่งเสริมการพึ่งพากันระหว่างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
 13. การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน