จังหวัดสมุทรสาคร

สภาพทั่วไป

 1. วิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรสาคร
  “ กลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมงและเกษตรแหล่งท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสู่ภาคใต้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ”
 2. เป้าประสงค์ของจังหวัด
  1. เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าแปรรูปด้านประมงและเกษตรเพื่อเสริมบทบาทประเทศไทยในฐานะครัวของโลก
  2. เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวจากแหล่งและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ ที่เน้นสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ
  3. สร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อเป็นประตูสู่ภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน
  4. ฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและลดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล
  5. สร้างและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 :
   การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมงและเกษตร โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

   1. เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกจากผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงเกษตรและผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัด
   2. พัฒนาคุณภาพสินค้าส่งออกให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
   3. สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :
   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสุขภาพ โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

   1. ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
   2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :
   การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ โดยมี ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

   1. สร้างมาตรฐานเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด
   2. สร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :
   การพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมือง โดยมี ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

   1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาสภาพแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมือง
   2. การเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง