จังหวัดสุพรรณบุรี

เว็บไชต์จังหวัด : http://www.suphanburi.go.th

สภาพทั่วไป

 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 110 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 5,258.008 ตร.กม. หรือ ประมาณ 3,348,755 ไร่
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท
   ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐมทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุทัยธานี
 2. แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

  suphanburi

 3. ลักษณะทางการปกครอง
  จังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล และ 997 หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 21 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 106 แห่ง
 4. ประชากร

  จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 863,347 คน รายได้ประชากร 49,542 บาท/ปี/คน

 5. คำขวัญของจังหวัด
  “ สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง ”
 6. สินค้า OTOP
  ศิลปจากไม้ไผ่ อำเภอบางปลาม้า
 7. วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
  “ สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬา และการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”
 8. เป้าประสงค์ของจังหวัด
  1. แก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น โดยเป็นแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว
  2. พัฒนาการศึกษาและการกีฬาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  • การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปรวมทั้งผลิตภัณฑ์
  • การสร้างและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสู่ระบบการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มจังหวัดและสู่ความเป็นสากล
  • การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
  • การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  • การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด

 1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อการแข่งขันทางการค้าและส่งออก
 2. พัฒนาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 3. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
 4. สนับสนุน ฟื้นฟู พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต
 5. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
 6. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
 7. ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น (OTOP)
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. สร้างหลักประกันสุขภาพ
 10. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 11. สร้างสังคมให้ปราศจากยาเสพติด
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ
 13. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 14. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างอาชีพทางการกีฬา
 15. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
 16. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน