จังหวัดเพชรบุรี

เว็บไชต์จังหวัด : http://www.phetchaburi.go.th

สภาพทั่วไป

 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 120 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 6,225.138 ตร.ก.ม. หรือประมาณ 3,890,711 ไร่
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
   ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนม่าร์
 2. แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

  petchaburi

 3. ลักษณะทางการปกครอง
  จังหวัดเพชรบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 93 ตำบล และ 685 หมู่บ้าน มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 12 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 69 แห่ง สภาตำบล 13 แห่ง
 4. ประชากร
  จังหวัดเพชรบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 461,339 คน รายได้ประชากร 54,573 บาท/ปี/คน
 5. คำขวัญของจังหวัด
  “ ขนมวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม ”
 6. สินค้า OTOP
  หมวกและกระเป๋าจากป่านศรนารายณ์
 7. วิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบุรี
  “เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตน่าอยู่และน่าเที่ยว เป็นศูนย์ประชุมสัมมนานันทนาการหลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งผลิต ผัก ผลไม้สดปลอดสารพิษ และอุตสาหกรรมที่ไม่ เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อม”
 8. เป้าประสงค์ของจังหวัด
  1. ทำให้เพชรบุรีน่าอยู่
  2. ทำให้เพชรบุรีน่าเที่ยว
  3. เพิ่มรายได้จากสินค้าเกษตรปลอดสารพิษทั้งในและต่างประเทศ
  4. เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

  ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  • การทำให้เพชรบุรีสวย สะอาด น่าอยู่
  • การพัฒนาให้เป็นศูนย์ประชุมสัมมนา-นันทนาการหลากหลายรูปแบบ
  • การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกและเพื่อการบริโภคในประเทศ
  • การส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด

 1. วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม
 2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแม่น้ำสายหลัก
 3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ ศิลป วัฒนธรรมควบคู่กับการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา นันทนาการ และสร้างความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลัก
 4. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
 5. ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก
 6. ส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคในประเทศ
 7. สนับสนุนให้มีนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
 8. สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด