สถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คือมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2548 และต้องการความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในการดำเนินการ

โครงการ

เป้าหมาย

ศูนย์ประสานงาน(จังหวัด / สถาบันการศึกษา)

กลุ่มจังหวัด กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
กลุ่มจังหวัด ประจวบฯ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

การพัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากรให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละพื้นที่

จ.กาญจนบุรี
ม.เกษตรศาสตร์

จ.ประจวบคีรีขันธ์
ม.ศิลปากร

ระบบฐานข้อมูล

จัดทำระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ IT ตามความต้องการของกลุ่มจังหวัด

จ.กาญจนบุรี
มจธ.

จ.ประจวบคีรีขันธ์
มจธ.

การประชาสัมพันธ์/การตลาด

วางแผนการประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดร่วมกันทั้ง 8 จังหวัด

จ.กาญจนบุรี
ท.ท.ท.

จ.ประจวบคีรีขันธ์
ท.ท.ท.