ยุทธศาสตร์การวิจัยพื้นที่ภาคตะวันตก พ.ศ. 2553 – 2557

ของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


 ยุทธศาสตร์ที่ 1     เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถการวิจัยด้านอาหาร เกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2     การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4     นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5    ติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

พื้นที่เป้าหมาย      8 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย

  • นครปฐม
  • สุพรรณบุรี
  • กาญจนบุรี
  • ราชบุรี
  • เพชรบุรี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรสาคร

 ดาวน์โหลดเอกสารยุทธศาสตร์ฯ