การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามที่คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมโครงการ Innovation Hub เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวทางการบริหาร  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 นั้น  เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

กรอบการจัดทำข้อเสนอ

1. เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

2. ไม่เป็นโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น

3. เป็นการนำนวัตกรรมงานวิจัยลงไปถ่ายทอดเทคโนโลยี มีกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ

3.1  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP  (หัตถกรรม)

3.2  การพัฒนาบริการที่มีมูลค่าสูง  High Value Service

3.3  การพัฒนาผู้ประกอบการ Start up

4. พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการโครงการ  พื้นที่ในภูมิภาคตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

5. งบประมาณ โครงการวิจัยละ 500,000 บาท (ตามระเบียบของทางราชการ)

5.1  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP  (หัตถกรรม)

5.2  การพัฒนาบริการที่มีมูลค่าสูง  High Value Service

6. ระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน

7. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีการนำไปจำหน่ายผ่าน E-commerce Platform ได้จริง  เช่น Lazada.com , amazon.com

8. ขั้นตอนการพิจารณา

-  มหาวิทยาลัยในเครือข่ายคัดเลือกโครงการ

-  นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการ

-  ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านสถาบันวิจัย หรือสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักวิจัย ไปยังเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เพื่อฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบข้อเสนอเบื้องต้นตามเงื่อนไขและรูปแบบที่ สกอ.กำหนด

-  เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างรวบรวมโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไข ส่ง สกอ.

9. แบบฟอร์มของโครงการ  เป็นไปตามกรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการรูปแบบที่ สกอ.กำหนด

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน  1 ชุด โดยมีจดหมายนำส่งเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เท่านั้น และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยและจดหมายนำส่งทางอีเมล์ thaiwest.su@gmail.com ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เท่านั้น (กรุณาโทรถึงเครือข่ายฯเพื่อยืนยันการส่งไฟล์ทางอีเมล์)  ทั้งนี้ จะไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่ส่งถึงเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างหลังกำหนดเวลาดังกล่าว

ติดต่อสอบถามรายละเอียด  ได้ที่ ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ 034-254066  (ภายใน21430)   โทรสาร  034-219013  Line SURDISU   เบอร์ 0985467893 (ในเวลาราชการ)

 

Download เอกสารประกอบ

ข้อกำหนดโครงการ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ