ประกาศทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2562 หัวข้อ “แผนงาน Spearhead “กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) Innovation HUB

ขอเชิญนักวิจัยส่งโครงการต่อยอดงานวิจัยด้านสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2562 หัวข้อ “แผนงาน Spearhead “กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) Innovation HUB
โดยมีแบบฟอร์มโครงการวิจัยดังนี้
1. ชื่อ สกุล
2. สังกัด
3. พื้นที่ที่จะดำเนินการ
4. ประเด็นหรือหัวข้อวิจัย/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. Email/Line/เบอร์โทรศัพท์
ผู้สนใจสามารรถส่งโครงการไปที่ ประธานคณะกรรมการโครงการ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) Email : athienprasert@gmail.com ภายใน วันที่ 17 กันยายน 2560