การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
DSC_4896
DSC_4914 DSC_4920
DSC_4936

DSC_4948

Download เอกสารประกอบ

1_21การเปิดรับทุนวิจัย สกสว วช-SU 2_IntegratedrResearch61-SU 3_9IntegratesResearchandFundingSystem (m)-SU 4_3Research mappingPSU2020-SU 5_8How to move research Networks-SU 6_peninsula4.0_20-12-18-SU 7_BCG model for Brightening up Pattani Heritage City (V1 Dec 8, 2018)-SU 8_14ผลงานเด่น_สถาบัน+เครือข่ายวิจัย_15พค (1) 9_10PSUBCWANITA