โครงการวิจัย เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอแสดงความยินดี กับ โครงการวิจัย เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง โดย อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019) โดย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดาวน์โหลดประกาศได้ที่
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/hr-announcement/415-2019-08-27-07-43-55

messageImage_1566974549650