การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์(Growth Mindset)กับการพัฒนานวัตกรรม”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์(Growth Mindset)กับการพัฒนานวัตกรรม” โดยมีประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์) กล่าวต้อนรับ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต” นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจดีย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

DSC_6053

DSC_6098 DSC_6120 DSC_6169 DSC_6174 DSC_6220 DSC_6235 DSC_6265

DSC_6140

DSC_6167

60375