ประมวลภาพ “การรวบรวมข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา เรื่อง “การรวบรวมข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล” อบรมผ่านระบบออน์ไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ อาจารย์สาวิน สืบสหการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกัน ช่วยให้การทำงานวิจัยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ทำได้ง่าย สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายมีทั้งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันต่างๆ ในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง 1 https://bit.ly/3eIffZG
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง2
https://drive.google.com/file/d/1VI83DGDvaWIx5hrTzeNfLr3BpMTkJZVw/view?usp=sharing

รับชมคลิปบรรยายย้อนหลังได้ที่ ช่วงเช้า : https://web.microsoftstream.com/video/3b0d4cf2-72ec-4466-acc6-52c554a124ff
ช่วงบ่าย : https://web.microsoftstream.com/video/d48f1499-8775-41f7-8394-2770a52efd99

83662558_2670764873142686_2453111760906479112_o

106112379_2670765076475999_3235164349151301345_o

106134968_2670765153142658_7088794470528520287_o

106492947_2670764939809346_7787682453515104053_o

106924669_2670764786476028_8960080902441953499_o