ประมวลภาพการอบรมออนไลน์ “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในงานวิจัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดโครงการบรรยาย ผ่านระบบออน์ไลน์ เรื่อง “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในงานวิจัย” โดย อาจารย์ ดร.ไชยยะ คงมณี  รองผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30-16.30 น. เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI หรือกรอบของการประเมินคุณค่าแผนงานหรือโครงการวิจัย จากปัจจัยพื้นฐาน 3 ด้านคือ ผลทางเศรษฐกิจ ผลทางสิ่งแวดล้อม และผลทางสังคม ให้นักวิจัยสามารถสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ และประเด็นการวิจัยเร่งด่วนและทิศทางของประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 88 คน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันต่างๆในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

S__56451074

Screenshot (105)

Screenshot (109)

Screenshot (112)

Screenshot (122)