ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน”

อเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน”

โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ในวันศุกร์ที่  18 ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

และผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team

 

ดาวน์โหลดโครงการ

https://drive.google.com/file/d/18ZAanSA0qNpHJuzaDpd30AYHWHuZctyu/view?usp=sharing

สมัคร ได้ที่

https://forms.gle/gkzHNqF3gBy3PScR8

แบบประเมินโครงการ

https://forms.gle/bFFR6HRzUxJBSnQo7

 

1แบบแก้แล้ว