“ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เขียนอย่างไรให้เป็นบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meeting
เรื่อง “ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เขียนอย่างไรให้เป็นบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์”
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลินธร เพ็ญเจริญ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่
https://forms.gle/AkgUXbtApBWzE2nf8

ปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.
เวลา12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน
ติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.com
จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

poster28กพ copy(1)