13008

ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) และผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย เพื่อประเมินและรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้วิจัย ให้การวิจัยดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.เรื่อง “ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะปลูกสตรอเบอร์รี่ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่นครปฐม” โดย อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 2.เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการทำนาข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบุรี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาดา ขุนณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง “การพัฒนาผงสีธรรมชาติที่เตรียมจากสภาวะอ่อนเพื่อผลิตในอุตสาหกรรมสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง” โดย อาจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

6

สรุปโครงการอบรม เรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และผู้เข้าฟังการบรรยาย ผ่านระบบออน์ไลน์ Microsoft Teams เรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ซึ่งนักวิจัยจะได้เรียนรู้การใช้สื่อในการวางแผน พัฒนาเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับฟังการบรรยายผ่านระบบ Microsoft Teams จำนวน 86 คน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันต่างๆในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และสถาบันอื่นๆ จำนวน 14 สถาบัน    

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย” และ ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออน์ไลน์ Microsoft Teams

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-16.30 น หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น. ดาวน์โหลดโครงการและกำหนดการได้ที่   https://drive.google.com/file/d/1RPYjkNZaSFj8i6f3eCbGrgIIbimHHtmm/view?usp=sharing การเข้าฟังบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ รายชื่อผู้เข้าร่วมการ Workshop ดาวน์โหลด ผู้เข้าร่วมต้องนำNotebookมาเอง เปิดลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เวลา 8.30 น. หากผู้สมัครไม่มาเข้าร่วมเต็มเวลาตามกำหนดการ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างต่อไป […]

S__5414926

โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)”

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร /ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร /รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และนางสาวตปนีย์ พรหมภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)” ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ บัลโคนี ซีไซด์ ศรีราชา โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายฯและจัดทำชุดข้อเสนอโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่ สำหรับขอทุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ในปีงบประมาณ 2564 -2568

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงการ ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนายางพาราเพื่อกำหนดประเด็นวิจัยให้ทุนสนับสนุนหรือพัฒนาชิ้นงานและผลิตผลงานเพื่อนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rubber.co.th/ewt_news.php?nid=88973  

9527

ตรวจเยี่ยมชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง“การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน ตำบลอ่างหิน”

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) และผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ตรวจเยี่ยมชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง“การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน ตำบลอ่างหิน” โดย อาจารย์ ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะ เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อประเมินและรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้วิจัย ให้การวิจัยดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้