S__32178203

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘UK Funding Opportunities and Tips for a Successful Proposal Preparation’

โอกาสสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุนวิจัย กับสัมมนาออนไลน์รายละเอียดและเคล็ดลับขอทุนวิจัยไทย-สหราชอาณาจักร ในหัวข้อ ‘UK Funding Opportunities and Tips for a Successful Proposal Preparation’ วันพฤหัสดีที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 15.00 – 17.00 น. พบกับตัวแทนผู้ให้ทุนจากฝั่งสหราชอาณาจักร- Maria Campbell และ Marta Tedros จาก British Council- Roger Blake จาก Wellcome Trust- ตัวแทนจาก UK Research and Innovation*สัมมนานี้จัดเป็นภาษาอังกฤษ————————————Don’t miss our UK-Thailand Research Funding Opportunities webinar on “UK Funding Opportunities and Tips for […]

104052

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1)มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล (2)ค่านิยมในสังคมไทย โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนต้องส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com และจัดส่งต้นฉบับแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 10 ชุด มาที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งภายในกำหนดจากวันที่ประทับตราไปรษณียเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะแจ้งผลการสนับสนุนทุนวิจัย รวมทั้งรายละเอียดในการจัดทำสัญญารับทุนไปยังผู้เสนอขอทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ภายในเดือน กันยายน 2563 และประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.culture.go.th สามารถ Download แบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ www.culture.go.th […]

1587542129710

ขอเรียนเชิญนักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Selling Research Idea”

“การนำเสนอแนวคิดของงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนเพื่อให้งานวิจัยนั้นเกิดเป็นรูปธรรม รวมสิ่งที่ควรรู้ตั้งแต่การสร้างแนวคิดงานวิจัย การสื่อสารงานวิจัย เทคนิคการเขียนทุนวิจัย ไปสู่การนำเสนองานวิจัย โดยมาจากประสบการณ์ขอทุนวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศของอาจารย์วุ่น ที่ร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยรับเชิญเพื่อบอกเล่าและสร้างความรู้ประสบการณ์ที่จะนำไปสู่การนำความคิดไปสร้างประโยชน์จากการได้รับทุนสนับสนุนวิจัยในสภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 10.30 น. (เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563) แอดไลน์เข้ากลุ่มเพื่อรับรหัส zoom และเนื้อหาประกอบการบรรยายในแต่ละครั้ง ได้ที่ https://line.me/R/ti/g/fecrIE5X80

1586333097274

ประกาศทุนวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการป้องกันและรักษา รวมทั้งสถานพยาบาลที่ใช้รองรับผู้ป่วย รวมทั้งเตรียมการรองรับวิกฤตที่อาจร้ายแรงขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง วช. จะเปิดรับข้อเสนอทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาใน 4 เรื่องเร่งด่วน ได้แก่ 1. การวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์ 2. การวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ หรือ Personal Protective Equipment (PPE) เช่น เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (Surgical gown) และชุดป้องกันร่างกาย (Safety coverall) และอื่นๆ 3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators/ Respirators) 4. การวิจัยและพัฒนาระบบห้องและการปรับอากาศแรงดันลบ (Negative-pressure Facilities) และโรงพยาบาลสนาม การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจะดำเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System […]

Download เอกสารประกอบ

ประกาศทุน