1

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชมเชย จำนวน 2 บทความ คือ บทความเรื่อง “การใช้วัสดุพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่ออนุบาลกุ้งกุลาดำ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผลงานภายใต้ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2561 เรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพน้ำและพัฒนากิจกรรมเพื่อการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งด้วยวัสดุพื้นถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บทความเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากตะกอนเลนบ่อเลี้ยงกุ้งและวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นเพื่อการเกษตร” โดย นางสาวภาวิณี พัฒนจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผลงานภายใต้ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2561 เรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพน้ำและพัฒนากิจกรรมเพื่อการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งด้วยวัสดุพื้นถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม” โดย รองศาสตราจารย์ […]

63724

รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ คือ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2561 เรื่อง “การใช้ประโยชน์กรดอินโดลแอซีติกที่ผลิตโดยแบคทีเรียเพื่อการปลูกข้าว” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โครงการ​วิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ มีผลงานของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 คือ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2561 เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง […]

284840

รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และทีมงาน เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารงานวิจัย (เครือข่ายC) ครั้งที่ 3/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และทีมงาน เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารงานวิจัย (เครือข่ายC) ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาทิศทาง บทบาท ภารกิจ ของเครือข่ายบริหารการวิจัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

ประกาศ!!..ผลการประเมินและพิจารณาบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

ประกาศ!!..ผลการประเมินและพิจารณาบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/

57679

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากสารสกัดเปลือกส้มโอและการบูรณาการการใช้ประโยชน์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ และตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากสารสกัดเปลือกส้มโอและการบูรณาการการใช้ประโยชน์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม” โดย อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์ สังกัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ห้อง 2-104 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม เพื่อประเมินและรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัย เพื่อให้การวิจัยเสร็จสมบูรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขอเชิญชมวิดีโอบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญชมวิดีโอบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต” โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) กับการพัฒนานวัตกรรม” จัดโดยสำนักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเจดีย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม