DSC_0601

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.” ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

Download เอกสารประกอบ

PPT ประกอบการประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.”

โดย เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560  เวลา 8.30 -15.30 น. ติดตามรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2131 ท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://goo.gl/forms/YmAJNT3tQJnsN9pJ3

Download เอกสารประกอบ

เอกสารดาวน์โหลด

โจทย์วิจัยเพื่อMatching ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ

สกอ.ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการภาคเอกชน มายังเครือข่ายบริหารการวิจัย ทั้งนี้ โจทย์วิจัยทั้งหมดมาจากการที่สภาอุตสาหกรรมมีความร่วมมือกับสวทน.ในการจัดงาน TM Fair 2017 วันที่ 2 ต.ค.2560 โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม Matching ซึ่งมีการเปิดให้ผู้ประกอบการมาลงทะเบียนโจทย์วิจัยเพื่อMacthing นักวิจัย และร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาเชิงลึก ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมได้รวบรวมโจทย์ที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนทั้งหมด ส่งมาเพื่อ Matching นักวิจัย หากมีนักวิจัยท่านไหนส่นใจโจทย์จากผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลกลับมาที่ Email: rdi.fti@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศุภกาญจน์ (อาร์ม) โทรศัพท์ 02-3451236  หรือ 088-7513554  

Download เอกสารประกอบ

โจทย์วิจัย TM Fair 2017 แบบฟอร์มรายชื่อนักวิจัย

ตามหลักทำของพ่อ งานวิจัยสู่ชุมชน

“ในการทำมาหากินจะต้องมีความรู้ในวิชาการ ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายทางราชการที่จะให้ความรู้  ถ้าพูดถึงราชการที่มีหน้าที่เกื้อหนุนพี่น้องกสิกรจะมีกำลัง กำลังที่จะทำ สำคัญอยู่ที่กำลังใจ  กำลังความรู้ที่เขามี” พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะผู้นำสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม ณ ศาลาดุสิดาลัย 11 พฤษภาคม2521 ตามหลักทำของพ่อ  งานวิจัยสู่ชุมชน รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   นำความรู้เทคโนโลยีทางวิชาการ  ทำงานร่วมกับชาวบ้านศูนย์ข้าวชุมชน ตําบลไร่มะขาม  และหน่วยงานเกษตรตำบลในพื้นที่  ทดลองและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร จากแปลงเกษตกรเล็กๆ  สู่การได้เป็นข้าวพันธุ์อุไร1  สู่การเกษตรแบบครบวงจร(ผลิต- ปลูก- แปรรูป- ขาย)  เพื่อชาวนาอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง ปัจจุบัน ได้ขยายผลในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวผ่านโครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพของวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ และผลต่อผลผลิต และคุณภาพของข้าว    ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้การประสานงานของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  (สถาบันแม่ข่าย-มหาวิทยาลัยศิลปากร ) เครดิต รายการปิดทองหลังพระ Edit 4 from jincomp on Vimeo.

ประกาศทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2562 หัวข้อ “แผนงาน Spearhead “กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) Innovation HUB

ขอเชิญนักวิจัยส่งโครงการต่อยอดงานวิจัยด้านสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2562 หัวข้อ “แผนงาน Spearhead “กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) Innovation HUB โดยมีแบบฟอร์มโครงการวิจัยดังนี้ 1. ชื่อ สกุล 2. สังกัด 3. พื้นที่ที่จะดำเนินการ 4. ประเด็นหรือหัวข้อวิจัย/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5. Email/Line/เบอร์โทรศัพท์ ผู้สนใจสามารรถส่งโครงการไปที่ ประธานคณะกรรมการโครงการ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) Email : athienprasert@gmail.com ภายใน วันที่ 17 กันยายน 2560