7017

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา​ภาค​กลาง​ตอน​ล่าง​โดย ​สถาบัน​วิจัยและ​พัฒนา ​มหา​วิทยาลัย​ศิลปากร เข้าร่วม​ประชุม​เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา​ภาค​กลาง​ตอน​ล่าง​โดย ​สถาบัน​วิจัยและ​พัฒนา ​มหา​วิทยาลัย​ศิลปากร​ เข้าร่วม​ประชุม​เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่ายเพื่อรับนโยบาย​จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก​นายแพทย์อุดม​ คชินทร)​ในวันที่11กรกฎาคม​2561​ เวลา​ 9.00-12.00น.​ ณ​ ห้องประชุม​ประเสริฐ​ ณ​ นคร​ อาคารสำนักงานคณะกรรมการ​การ​อุดมศึกษา​1​ กรุงเทพมหานคร​

24108

ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เรื่อง “แบคทีเรียเอนโดไฟท์ผลิตกรดอินโดลแอซีติกที่แยกได้จากข้าวไร่พื้นเมืองและผลที่มีต่อ การเจริญเติบโตของข้าว”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง “แบคทีเรียเอนโดไฟท์ผลิตกรดอินโดลแอซีติกที่แยกได้จากข้าวไร่พื้นเมืองและผลที่มีต่อ การเจริญเติบโตของข้าว” โดย อาจารย์ ดร. เสาวภา เขียนงาม สังกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

23392

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โครงการวิจัยเรื่อง “การเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตัวแทนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โครงการวิจัยเรื่อง “การเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”  โดย อาจารย์ ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะ ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น7 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

23149

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เรื่อง “การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  เรื่อง “การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์”  โดย ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00–16.30 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

4031

ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เรื่อง “ใบสับปะรดวัสดุทางเลือกสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เรื่อง “ใบสับปะรดวัสดุทางเลือกสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด” โดย อ.ดร.อุไรวรรณ พงสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์