IMG_3064

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง“การมุ่งสู่นวัตกรรมจากการวิจัย ว่าด้วยสาขามนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ –ศิลปะและการออกแบบ”

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง“การมุ่งสู่นวัตกรรมจากการวิจัย ว่าด้วยสาขามนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ –ศิลปะและการออกแบบ” โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น.  

28500690_1818692091531940_2092549702_o

ขอเชิญร่วมงาน “University XPO”

ขอเชิญร่วมงาน “University XPO”  จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีกิจกรรมและนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายถึง 10 โซน และงานประชุมวิชาการที่จะได้พบกับการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศที่จะมาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับเส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”  โดย  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี การบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อนโยบายการ่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน” โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี การบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย” โดยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ภายในงานยังมีผลงานเด่นๆจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมถึง 50 ผลงาน และกิจกรรมการบรรยายอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ฟรี ตลอดงาน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน รอบประชาชนทั่วไปในวันเสาร์อาทิตย์ ที่ 3 – 4 มีนาคม  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและดูตารางเวลากิจกรรม ได้ที่ http://unixpo.cupt.net

การประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 1/2561

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ ชั้น 18อาคารอุดมศึกษา 2 เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการต่างๆประจำปีงบประมาณ 2561

tw3

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทิศทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์”

Download เอกสารประกอบ

ไฟล์โครงการ