ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) จัดทำโครงการ Promoting Life Sciences Innovation with Investment “Promoting I with I” ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)  โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารดาวน์โหลด แล้วส่งกลับในรูปไฟล์ Excel หรือ word ทางอีเมล์ Rockmelt13@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561  เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะได้นำไปเสนอประชุมคณะรรมการความร่วมมือโครงการพิจารณาคัดเลือกต่อไป  

Download เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มโครงการ
header

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ในระหว่าง วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นั้น ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยสามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://ird.skru.ac.th/ranc2018 หรือที่ https://goo.gl/ESrgcc

25354096_2017679031784610_4219572024050189607_n

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมในหัวข้อ “Talent Mobility Workshop: Technological Innovation Development in Healthcare and Med-Tech Context”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมในหัวข้อ “Talent Mobility Workshop: Technological Innovation Development in Healthcare and Med-Tech Context” ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) โดยมีหัวข้อในการอบรมต่าง ๆ เช่น Healthcare and Technological Innovation Development : Regulatory Aspects, Intellectual Property : Landscaping for Innovation Development, GMP/GLP/GCP Standard, TechnologicalInnovation Management in Healthcare :Cases of Innovation Process Management, Product design และหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ ในระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม […]

25507896_2018208761731637_9184609324574253544_n

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006

กิจกรรม “HUBs Pitching Day” เพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการจัดตั้ง ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ (Creative Innovation Hub)

อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม “HUBs Pitching Day” เพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการจัดตั้ง ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ (Creative Innovation Hub) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ

DSC_0601

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.” ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

Download เอกสารประกอบ

PPT ประกอบการประชุม