ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาไส้แบบละลายน้ำได้จากเกลือธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมหล่ออะลูมิเนียมแบบใช้แรงดัน”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)มหาวิทยาลัยศิลปากร (เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง)   ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ และ ผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาไส้แบบละลายน้ำได้จากเกลือธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมหล่ออะลูมิเนียมแบบใช้แรงดัน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชธนา พูลทอง สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 10  ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ยู.เอ็ม.ซี.ได คาสติ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประเมินและรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัย เพื่อให้การวิจัยเสร็จสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์(Growth Mindset)กับการพัฒนานวัตกรรม”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์(Growth Mindset)กับการพัฒนานวัตกรรม” โดยมีประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์) กล่าวต้อนรับ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต” นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจดีย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) กับการพัฒนานวัตกรรม”

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) กับการพัฒนานวัตกรรม” โดย สานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจดีย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม  

Download เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) กับการพัฒนานวัตกรรม”

### รับจำนวนจำกัด-ไม่รับ walk in-สมัครด่วน ### ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา   18.00 น. ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิจัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) กับการพัฒนานวัตกรรม” ในวันอังคารที่ 17 กันยายน  พ.ศ.2562  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดการอบรมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=14AitvJi8454NzbP8VVtcp6brndfyMi6F  สมัครได้ที่ https://1th.me/9j8z   **ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-6284101 โทร.ภายใน 22760 หมายเหตุ: 1.ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการเต็มเวลา 2. หากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวได้ ทางเครือข่ายฯ จะขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดเตรียมอาหาร จำนวน 650 บาท […]

โครงการวิจัย เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอแสดงความยินดี กับ โครงการวิจัย เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง โดย อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019) โดย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/hr-announcement/415-2019-08-27-07-43-55

DSC_4948

การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

Download เอกสารประกอบ

1_21การเปิดรับทุนวิจัย สกสว วช-SU 2_IntegratedrResearch61-SU 3_9IntegratesResearchandFundingSystem (m)-SU 4_3Research mappingPSU2020-SU 5_8How to move research Networks-SU 6_peninsula4.0_20-12-18-SU 7_BCG model for Brightening up Pattani Heritage City (V1 Dec 8, 2018)-SU 8_14ผลงานเด่น_สถาบัน+เครือข่ายวิจัย_15พค (1) 9_10PSUBCWANITA