DSC_8698

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2563 ”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2563 ” ประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) และการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการทำงานวิจัยด้านการจัดการขยะ” โดย อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รัตสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์เพื่อให้นักวิจัยของสมาชิกเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ตรงประเด็น เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการที่ ตอบโจทย์ตามนโยบายภาครัฐได้ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล ชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ […]

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2563”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์   มหาวิทยาลัยศิลปากรและเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างขอแจ้งรายชื่อ ผู้สมัครโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2563 ” ณ ห้องประชุม ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล ชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 17  มกราคม  2563  เวลา 9.00 -12.00 น. Location : https://goo.gl/maps/vgkDrWfUHXrsTHVDA

Download เอกสารประกอบ

ไฟล์รายชื่อ กำหนดการ แผนที่
S__1769529

ประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายC) ครั้งที่ 4/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายC) ครั้งที่ 4/2562 เพื่อร่วมจัดทำยุทธศาสตร์เครือข่ายบริหารการวิจัย ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ร้อยเอกวรเดช จันทรศร ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. นำแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายของท่านที่มีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ กรอกข้อมูล ใน google form : https://forms.gle/M3FfQkehve4N13b9A 2. ขอให้ส่งข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ไปยัง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 62 ทางอีเมล strategic.ttc@gmail.com *** โดยขอความกรุณา cc ข้อมูลมาที่ research_ohec@hotmail.com และ thaiwest.su@gmail.com ด้วย หรือทางไปรษณีย์ ส่งถึง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 75/47 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 […]

Download เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดโครงการ
1

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชมเชย จำนวน 2 บทความ คือ บทความเรื่อง “การใช้วัสดุพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่ออนุบาลกุ้งกุลาดำ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผลงานภายใต้ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2561 เรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพน้ำและพัฒนากิจกรรมเพื่อการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งด้วยวัสดุพื้นถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บทความเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากตะกอนเลนบ่อเลี้ยงกุ้งและวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นเพื่อการเกษตร” โดย นางสาวภาวิณี พัฒนจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผลงานภายใต้ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2561 เรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพน้ำและพัฒนากิจกรรมเพื่อการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งด้วยวัสดุพื้นถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม” โดย รองศาสตราจารย์ […]

63724

รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ คือ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2561 เรื่อง “การใช้ประโยชน์กรดอินโดลแอซีติกที่ผลิตโดยแบคทีเรียเพื่อการปลูกข้าว” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โครงการ​วิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ มีผลงานของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 คือ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2561 เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง […]