ขอเชิญฟังคลิปการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”

ขอเชิญฟังคลิปการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์” ในวันจันทร์ที่  1 มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Zoom วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์     ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    Editor-in-Chief  วารสาร  Science, Engineering and Health  Studies (SEHS) ชมคลิป    คลิ๊กที่นี่ เอกสารประกอบการบรรยาย คลิ๊กที่นี่   โดย สำนักบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   หมายเหตุ  วารสาร  Science, Engineering and Health  Studies (SEHS) https://www.journal.su.ac.th/  

ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์” ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 256

ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์” ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรมZoom วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Editor-in-Chief วารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS) ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรมZoom 1. link zoom เพื่อฟังบรรยาย https://shorturl.asia/2chZq 2. เอกสารประกอบการบรรยาย https://shorturl.asia/TPGDY 3. ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินโครงการ […]

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์” ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์” ในวันจันทร์ที่  1 มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13.00-16.30 น.  เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom  วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์     ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    Editor-in-Chief  วารสาร  Science, Engineering and Health  Studies (SEHS) ในวันจันทร์ที่  1 มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13.00-16.30 น.  เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom (ดาวน์โหลดรายชื่อคลิ๊กที่นี่) โดยได้ส่งรายละเอียดการเข้าร่วมฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม zoom ไปทางอีเมล์ของผู้สมัครโครงการแล้ว หากท่านมีรายชื่อแต่ไม่ได้รับอีเมล์  กรุณาติดต่อผู้ประสานงานทาง  thaiwest.su@gmail.com ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมทำ แบบประเมินโครงการ หลังการบรรยาย […]

558640

ดประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 4/2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 4/2564 ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16.00–18.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เป็นประธานการประชุม

1มีนา2

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์” – การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ – เทคนิคการเขียนบทความ – การส่งต้นฉบับ การแก้ไขบทความ และการโต้ตอบกับบรรณาธิการ – จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ plagiarism วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Editor-in-Chief วารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS) โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. บรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Zoom สมัครได้ที่ https://forms.gle/gBfUBMTJKCJSuJVeA ปิดรับสมัคร […]

75596

ภาพและคลิปของโครงการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต”

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง กล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้สนใจทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โครงการบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต: Journal of Community Development and Life Quality” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-15.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 207 คน คลิปวีดิโอ (คลิกที่นี่) เอกสารประกอบการบรรยาย (คลิกที่นี่) หมายเหตุ: “วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development […]