รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ”

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม หมายเหตุ :        ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม  2562

Download เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ”

สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดการอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/r3e7kUmRE2Lq1tHP9 หมายเหตุ -  เนื่องจากมีการจัดงานทับแก้ววิชาการครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 26 – 28  สิงหาคม 2562  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจอดรถได้ ณ บริเวณสนามฟุตบอลริมสระแก้ว หรือ บริเวณประตูเหนือวัง            

62405407_558484184677100_5154963076012834816_n

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ลงทะเบียน http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/  

DSC_2855

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร และ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง”   ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี • โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์  วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร • ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์    ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง • อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายแผน มหาวิทยาลัยศิลปากร • ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • คณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   (B) มจธ. • อนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ผู้บริหารฝ่ายวิจัย และนักวิจัย  จำนวน 19 มหาวิทยาลัย รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จำนวน […]

9

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปี พ.ศ.2561

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อประเมินและรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัย เพื่อให้การวิจัยเสร็จสมบูรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโคในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อความยั่งยืน : กรณีการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตน้ำยาซีเอ็มทีที่ผลิตเอง และการตรวจน้ำนมด้วยน้ำยาซีเอ็มทีเพื่อลดต้นปัญหาโรคเต้านมอักเสบของโคนม โดย อ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก โครงการการจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากกากชานอ้อยเพื่อเป็นอาหารสัตว์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ภุมรินทร์ โครงการการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ด้วยเทคนิคน้ำเชื้อแช่แข็งแบบง่ายสู่ โดย อาจารย์ ดร. พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ  ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้อง สทก. 1421 ชั้น 4 อาคารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัย ของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัย ของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ” ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 8.30 -16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม Link วิดิทัศน์ : https://drive.google.com/file/d/1MCrIC2MIPcYantXim7zJsioB5X8BGNKh/view?usp=sharing  

Download เอกสารประกอบ

Presentation เอกสารประกอบ