เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง(Thaiwest)

Thaiwest มีปรัชญาและเป้าหมายเพื่อนำกระบวน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการ ที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบ ด้วย 5 ชุดโครงการ  พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค กลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด . . .

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30 - 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30 - 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30 – 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30 – 14.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C)
จัดโดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ณ ห้อง AD-907 ชั้น9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox) ของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง