เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง(Thaiwest)

Thaiwest มีปรัชญาและเป้าหมายเพื่อนำกระบวน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการ ที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบ ด้วย 5 ชุดโครงการ  พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค กลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด . . .

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ด้านศิลปะ-มนุษยศาสตร์–สังคมศาสตร์”
โครงการสัมมนาเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัยและหนังสือ : ประเด็นด้านจริยธรรมและลิขสิทธิ์”
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบรรยายเรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2562”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ด้านศิลปะ-มนุษยศาสตร์–สังคมศาสตร์”

โครงการสัมมนาเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัยและหนังสือ : ประเด็นด้านจริยธรรมและลิขสิทธิ์”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบรรยายเรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2562”