เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง(Thaiwest)

Thaiwest มีปรัชญาและเป้าหมายเพื่อนำกระบวน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการ ที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบ ด้วย 5 ชุดโครงการ  พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค กลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด . . .

กิจกรรม “HUBs Pitching Day” เพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการจัดตั้ง ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ (Creative Innovation Hub)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”
ประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

กิจกรรม “HUBs Pitching Day” เพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการจัดตั้ง ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ (Creative Innovation Hub)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

ประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก