เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง(Thaiwest)

Thaiwest มีปรัชญาและเป้าหมายเพื่อนำกระบวน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการ ที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบ ด้วย 5 ชุดโครงการ  พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค กลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด . . .

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบผลิตผลไม้แช่อิ่มขนาดเล็กแบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำแบบถังสุญญากาศสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีศึกษา หจก. เพิ่มทรัพย์ฟู้ดการเกษตร จังหวัดนครปฐม”
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย เรื่อง “การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว”
ประกาศ!!..ผลการประเมินและพิจารณาบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบผลิตผลไม้แช่อิ่มขนาดเล็กแบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำแบบถังสุญญากาศสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีศึกษา หจก. เพิ่มทรัพย์ฟู้ดการเกษตร จังหวัดนครปฐม”

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย เรื่อง “การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว”

ประกาศ!!..ผลการประเมินและพิจารณาบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13