เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง(Thaiwest)

Thaiwest มีปรัชญาและเป้าหมายเพื่อนำกระบวน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการ ที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบ ด้วย 5 ชุดโครงการ  พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค กลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด . . .

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.30 – 17.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริหารการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัย 8 แห่งทั่วประเทศและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและแผนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.30 – 17.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริหารการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัย 8 แห่งทั่วประเทศและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและแผนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร