เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง(Thaiwest)

Thaiwest มีปรัชญาและเป้าหมายเพื่อนำกระบวน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการ ที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบ ด้วย 5 ชุดโครงการ  พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค กลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด . . .

ประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายC) ครั้งที่ 4/2562
โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2563 ”

ประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายC) ครั้งที่ 4/2562

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2563 ”