เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง(Thaiwest)

Thaiwest มีปรัชญาและเป้าหมายเพื่อนำกระบวน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการ ที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบ ด้วย 5 ชุดโครงการ  พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค กลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด . . .

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ: ปรัชญา วิธีวิทยา และการนำไปใช้ประโยชน์”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทิศทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์”
โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ด้านศิลปะ-มนุษยศาสตร์–สังคมศาสตร์”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ: ปรัชญา วิธีวิทยา และการนำไปใช้ประโยชน์”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทิศทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์”

โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ด้านศิลปะ-มนุษยศาสตร์–สังคมศาสตร์”