เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง(Thaiwest)

Thaiwest มีปรัชญาและเป้าหมายเพื่อนำกระบวน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการ ที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบ ด้วย 5 ชุดโครงการ  พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค กลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด . . .

โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)”
สรุปโครงการอบรม เรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย”
ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย

โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)”

สรุปโครงการอบรม เรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย”

ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย