เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง(Thaiwest)

Thaiwest มีปรัชญาและเป้าหมายเพื่อนำกระบวน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการ ที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบ ด้วย 5 ชุดโครงการ  พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค กลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด . . .

โครงการวิจัย เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์(Growth Mindset)กับการพัฒนานวัตกรรม”
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาไส้แบบละลายน้ำได้จากเกลือธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมหล่ออะลูมิเนียมแบบใช้แรงดัน”

โครงการวิจัย เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์(Growth Mindset)กับการพัฒนานวัตกรรม”

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาไส้แบบละลายน้ำได้จากเกลือธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมหล่ออะลูมิเนียมแบบใช้แรงดัน”