เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง(Thaiwest)

Thaiwest มีปรัชญาและเป้าหมายเพื่อนำกระบวน การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการ ที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดชุดโครงการวิจัย ในระยะสั้นประกอบ ด้วย 5 ชุดโครงการ  พื้นที่เป้าหมายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค กลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด . . .

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบตัวแบบการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมตามขนาดและบริบทของ อปท.
ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง”
วันที่ 2 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง หัวหน้าโครงการย่อยที่ 6 “การถอดบทเรียน วิเคราะห์และสังเคราะห์ ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามขนาดและบริบทของ อปท. แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง”

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบตัวแบบการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมตามขนาดและบริบทของ อปท.

ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง”

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565