การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทการพัฒนาผู้ประกอบการ (Start up) ครั้งที่ 3

ตามที่คณะกรรมการโครงการ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มีมติให้เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ทั้ง 9 แห่ง ส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ประเภทการพัฒนาผู้ประกอบการ (Start up)  เฉพาะหัตถกรรมและการท่องเที่ยวเท่านั้น  พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการโครงการในภูมิภาคตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  เพิ่มเติมนั้น

นักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ขอให้ศึกษาเกณฑ์พิจารณาข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th/ทุนอื่นๆ

และส่งโครงการวิจัยที่ลงนามแล้ว จำนวน  3 ชุด พร้อม CD จำนวน  1 ชุด โดยมีจดหมายนำส่งเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เท่านั้น

และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยและจดหมายนำส่งทางอีเมล์ thaiwest.su@gmail.com 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียด  ได้ที่ ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ 034-254066  (ภายใน21430)    โทรสาร  034-219013  Line SURDISU   เบอร์ 0985467893 (ในเวลาราชการ)

Download เอกสารประกอบ

เกณฑ์พิจารณาข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการ เกณฑ์การพิจารณาโครงการStart UP (เพิ่มเติม) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ