ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “การเลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และกลยุทธการเพิ่มการมองเห็น ของผลงานวิจัย(Research Visibility) ”

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “การเลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และกลยุทธการเพิ่มการมองเห็น ของผลงานวิจัย(Research Visibility) ”

วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Editor-in-Chief  วารสาร  Science, Engineering and Health Studies (SEHS)

ในวันจันทร์ที่  11 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

และผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team

 

สมัครได้ที่

https://forms.gle/DXGDUwg8KHuAAPfm8

ดาวน์โหลดโครงการ

https://drive.google.com/file/d/1bVUohJ4Qrjn5eGCqpEBVQGlywBfST5tJ/view?usp=sharing

แบบประเมินโครงการ

https://forms.gle/xiCAKmQS9yfjb9CaA

 

1แบบแก้แล้ว