ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน”

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ในวันศุกร์ที่  18 ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 9.00-12.00 น.

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

 

*รายชื่อผู้เข้าร่วมการบรรยาย ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  ดาวน์โหลด

 

*รายชื่อผู้เข้าร่วมการบรรยาย ผ่านระบบ microsoft team  ดาวน์โหลด

(เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ที่

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc0ZGFlYTAtMDE1Yy00NGNhLWJlOWItNTcwNzRkZWQ1NzAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%221a0b1678-a622-4c25-ad31-b340bc339669%22%7d

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ดังนี้
1. ขณะประชุมขอให้เปิดกล้อง (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) เพื่อให้ผู้ประสานงาน บันทึกภาพหน้าจอ ประกอบเป็นหลักฐาน
2. ขณะเข้าร่วมการอบรมขอให้ท่านปิดไมโครโฟนชั่วคราว และเปิดใช้ในกรณีที่มีประเด็นคำถามเท่านั้น
3. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กดบันทึกวิดีโอการประชุม
4. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินโครงการ https://forms.gle/bFFR6HRzUxJBSnQo7

 

* วิธีการเข้าใช้งานระบบ Microsoft Teams ดาวน์โหลด

*โครงการ ดาวน์โหลด